enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Başı Boş Sokak Hayvanları Siteleri işgal Ediyor

06.05.2014
0
A+
A-

Bodrum’un önemli sorunlarından birisi haline gelen sahipsiz sokak hayvanları yollarda, restaurantların çevrelerinde kimi zamanda siteleri işgal ediyorlar.

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem-6 Mayıs 2014

Yazın tatilini geçirmek için Bodrum’a gelen (sözde) hayvan severler yaz tatilleri boyunca edindikleri kedi yada köpekleri sezonun bitmesi ile terk ediyorlar. Bodrum Belediyesi tarafından sokak kedileri siteyi işgal etti (3)hayvan barınağına alınarak kısırlaştırılan ve bakımları yapılıyor. Ancak kapasitesinin çok üzerinde başıboş hayvan olması nedeni ile sokağa salıverilen bu hayvanlar kimi zaman insanlar için tehdit oluşturuyor. Özellikle turizm kenti olan Bodrum’da başı boş dolaşan hayvanlara alışık olmayan turistler bu durumu yadırgadığı gibi şikayette ediyorlar.

Bunun dışında kış döneminde sakin olan siteler başı boş sokak hayvanları tarafından adeta işgal edilmekte. Hayvan severlerin iyi niyetli çabaları ile başı boş sokak hayvanlarını beslemeleri ile bir süre sonra içinden çıkılmaz bir sorun haline getiriyor.

Başlangıçta iyi niyetli görünen bu tür çabalar özellikte sitelerde yaşayan Bodrumlular tarafından işkenceye dönüşmekte, ortak kullanım alanları kediler ve köpekler tarafından işgal edilmekte. Çagdaş hukuk sistemlerine uygun düzenlemeler yapılmış olmasına, Kat

Mülkiyeti ve Medeni Yasanın maddelerinde Natrexone Buy komşuluk hakkının kuralları tanzim edilmiş olmasına rağmen, bazı kişilerin komşu haklarına saygı göstermeyerek birden fazla kedi ve köpek beslemekte olduğu, bu sayıların kimi sitelerde 25-30 kedi, 3 -4 köpek miktarına çıkarıldığı, bu nedenle yaşayanların huzur ve rahatını kaçırılmasına, komşuluk ilişkilerinin bozulmasına, neticede mahkemelerde dava açılmasına sebep olduğu her gün gündeme gelen olaylardır.

sokak kedileri siteyi işgal etti (7)Yıllardan bu yana Torba’da bir sitede ikamet eden Avukat Nurcan Acar kendisinin de bir hayvan sever olduğunu özellikle vurgulayarak Süleyman Cengiz adlı komşusunun bu işi abartarak 25 civarında kedi ve 4-5 köpek beslediği için hukuki yollara başvurmuş. Acar  “Hemen yanımdaki villaya 2011 yılının ilk baharında İstanbul’dan yaz –kış yaşamak üzere taşınan, komşumuz 3 köpek ve her gün artan sayıda kedi beslemesinden şikayetçi olarak dava açtım.” dedi.

Dava edilen Süleyman Cengiz ile evde bulunmadığı için görüşemedik. Bir miktar yiyeceği ortak alana koyduğumuzda yaklaşık 10 kedi toplandı. Daha fazla sokak hayvanı olduğu belirtilirken açılan davanın sonucu bu tür sıkıntılar yaşayanlar için emsal teşkil edeceği bekleniyor.

Avukat Nurcan Acar tarafından açılan dava konusu şu şekilde; “Medeni Kanunun 737. maddesinde düzenlenen “Komşuluk Hakkı” ve  Kat Mülkiyeti Yasasının 18.maddesine  aykırı surette, evinde ve ortak alanlarda 3 köpek en az 15 kedi beslenmesinin, site giriş kapısının yanına hergün su ve kuru mama koyarak tüm sokak kedi ve köpeklerini buraya alıştırılarak, kedilerin site duvarlarından atlıyarak site içinde yaşam alanı yaratmalarının önlenmesi ve siteden uzaklaştırılması, bundan sonra da bu yolda siteye hayvan getirilmemesi için ihtar edilmesi yolunda karar verilmesi talebinden ibarettir.”

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2008/4963 E., 2008/8075 K. ve yine aynı dairenin  31.3.2005 Tarih, Esas 2005/1176, Karar 2005/3027 içtihatlarında açıkça vurgulandığı üzere, ”Kat Mülkiyeti Yasasının 18. maddesi hükmü uyarınca kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kurallarına uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememekle yükümlüdürler…... Bir yapının çatısı altındaki bağımsız bölümlerde oturanlar arasında dirlik-düzen ve barış ancak yasanın öngördüğü kurallara karşılıklı olarak uymakla sağlanabilecektir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere buradaki yükümlülük hakkın kullanılması ile ilgilidir. Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak,haklarını çiğnemeyecek ve yönetim planı hükümlerine uyacak buna karşılık diğer kat malikleri de o kat malikinin sözü edilen yerlerdeki yasal kullanma hakkını kısıtlayıcı ya da zorlaştırıcı eylem ve davranışlardan özenle kaçınacaktır. İşte tüm bunlar, kat maliklerinin karşılıklı olarak objektif iyi niyet dürüstlük ) kurallarına uymalarıyla mümkün olabilecek ve bu konudaki değerlendirmelerde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 2. maddesi hükmü göz önünde bulundurulacaktır

KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Dava, komşuluk hukukuna aykırı davranışın giderilmesi isteğine ilişkindir. Medeni Kanunun 618. maddesi “Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir.” hükmü ile malikin mülkiyet hakkının yasal sınırlar içinde kullanabileceğini düzenlemiştir. Anılan Kanunun taşınmaz mülkiyet hakkının  kısıtlamalarını düzenleyen “Komşu hakkı ” bölümünde yer alan 737. maddesi, herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür, hükmünü içermektedir. Bu madde ile de mülkiyetin aşkın kullanımına kısıtlama getirilmiştir. Mülk sahibi bu hakkını  kendisi kullanabileceği gibi bu zararın mahkeme aracılığıyla da giderilmesini isteyebilir.
Burada esaslı unsur, zarar görmedir.

Y14HD 19.02.2008 E.2008/609 – K.2008/1942

Taşınmaz mülkiyetinin kullanma hakkını sınırlayan “komşu hakkı “ başlıklı Türk Medeni Kanununun 737. maddesi mülkiyet hakkı sınırlarının aşılarak başkalarına zarar veren veya zarar tehlikesi yaratan taşınmaz malikinin sorumluluğunu düzenlemiştir. Anılan hüküm uyarınca orta yerde malikin aşırı kullanımı varsa ve saptanmışsa, komşu malik aleyhine aşırı kullanma bir zarar meydana getirmişse, ayrıca aşırı kullanma ile zarar arasında illiyet bağı kurulabiliyorsa taşınmaz maliki zararla sorumlu tutulur ve aşırı kullanmanın önüne geçmek gerekir.
Y14HD 14.02.2008 E.2008/1096 – K.2008/1711

Taşınmaz malikini komşusuna zarar verebilecek her türlü taşkınlıklardan kaçınmakla yükümlü kılan aynı kanunun 737. maddesi, komşuluk ilişkilerinden doğan zorunlu çıkar çatışmalarını düzenlemiş, bir arada yaşamak durumunda olan, komşu taşınmaz maliklerinin ekonomik, sosyal çıkarlarını dengede tutabilmek için onlara katlanma ve kaçınma ödevleri yüklemiştir.
O halde, bir toplumda birlikte yaşama olanağı sağlayan insancıl, gerçekçi, zorunlu temel hukuk kuralına göre, hakim; somut olayın özelliğini, taşınmazların konumlarını, kullanma amaçlarını, niteliklerini, yöresel örf ve adetleri, toplumun doğal ihtiyaç ve gerçeklerini göz önünde bulundurarak, komşuların birbirlerine göstermekle yükümlü oldukları olağan katlanma ve hoşgörü sınırını aşan bir taşkınlığın bulunup bulunmadığını saptama, zararı giderici önlemlerden en uygununu bulma, kaçınılmaz müdahaleleri yapmak suretiyle özverileri denkleştirme durumundadır.

Bunun içinde zararın niteliği, kapsamı ve ne surette giderileceği yönünde tarafların tüm delilleri toplandıktan, gerektiğinde yerinde keşif yapıldıktan sonra uzman bilirkişilerden bilim ve tekniğe uygun gerekçeli rapor alınması zorunludur.

Y1HD 21.09.2004 E.2004/5553 – K.2004/9550

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ KARARI: Taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkiler, hukuk düzeninin çizdiği sınırlar Sildenafil citrate içinde kullanılabilir. Malik yetkilerini kullanırken, yine mülkiyet

hakkından  doğan ödevlere de uymak zorundadır. Çünkü, MK.nun 656, 661. maddeleri malike kaçınma ödevi yüklemiş bulunmaktadır. Anılan hükümlere göre malik, komşularına zarar verecek her türlü taşkın eylemden kaçınmakla yükümlü kılınmıştır. Öte yandan, bu yasa hükümleri malike, komşulardan gelecek aşırı olmayan etkilere katlanma ödevi de yüklemiştir. Böylece yasa tarafından malike yükletilen kaçınma ödevine aykırı davranış olup olmadığı, mülkiyet hakkının aşılıp aşılmadığı ve özellikle bir eylemin taşkınlık sayılıp sayılmayacağı belirlenirken komşuya zarar vermeme kıstası benimsenmiştir. Bir kullanmanın taşkınlık sayılıp sayılamayacağını belirlerken hakim, o taşınmazın durumunu, Buy cheap Accutane taşınmazın hangi amaçla kullanılacağını ve mahalli örfü gözönünde tutmak zorunluğundadır. Bu itibarla komşular arasında çıkan bir anlaşmazlık durumunda her iki tarafın çıkarları ılımlı bir yolda tartışılarak komşular arasında hoş görü ile karşılanması gereken eylemlerle, aşırı eylemler arasındaki sınırı tesbit etmek gerekir; ana kural budur.

Y4HD 03.04.1979 E.1978/9016 – K.1978/4511

ETİKETLER:
Yorumlar

 1. korel dolunay dedi ki:

  Başıboş sokak hayvanlarını sokaklara salıverenler de siteleri işgal ediyorlar . Acaba bu sitelerde o hayvanlar mı oturmalı yoksa onları sokağa atanlar mı .

 2. aslideniz dedi ki:

  avukat hanıma ve bu haberi yapanlara sormalı bu hayvanları kim beslicek ölüm kanunu mu destekliyorsunuz bu hayvanlara kim bakıcak bu haberi yapanları ve yaptıranları şiddetle kınıyorum…

 3. Ahmet dedi ki:

  Dünyada uğraşacak onca iş varken. Bir yüce gönüllü insanın şu hayvanlara sahip çıkmasını bile hazmedememiş yaratıklar var ne yazık ki. Evet bende besliyorum kedi köpek evimin bahçesinde hatta sayı belki daha fazla. Ne yapsaydık ağzı dili olmayan yaşam mücadelesi veren hayvanları bir bir toplayıp barınaklara veya uyutulmaya mı yollasaydık. Yazıklar olsun kınıyorum

  1. esra dedi ki:

   Buna göre kat maliklerinden her biri, bağımsız bölüm ve eklentileri ile ortak yerlerde yasanın kendisine tanıdığı hak ve yetkileri kullanırken diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmeyecek, zarar veren eylem ve davranışlardan özenle kaçınacak,haklarını çiğnemeyecek
   Şimdi de zavallı hayvanlara takmış kafayı.

 4. Harun Tezcan dedi ki:

  Artik insanlar dogal yasam alanlarini yok ettigi hayvanlari yakinlarindada istemiyor.sokaklar bahceler parklar sadece sizin degil.Isterseniz hayvanlarin ayaklarina kelepce takalim rahatsiz oluyorsaniz siz gidiniz kediler ve kopekler her zaman sokaklarda ozgurce dolasacaktir.

 5. aslıdeniz dedi ki:

  yorumum neden çıkmıyor merak içindeyim… yanlı haber yapmayın bizlerinde yorumlarını yayınlamak zorundasınız…..yoksa asparagas veya güdümlü haber yaptığınızı düşüneceğim..

 6. selen gök dedi ki:

  Ölüm yasasını destekler nitelikteki bu haberinden dolayı BODRUM GÜNDEM in habercilik anlayışını kınıyorum..Bu hayvanlarla ilgilenenlerle değil de sokaklara bırakanlarla uğraşsanız aslında,sorun diye gördüğünüz şey tamamen çözülecek..

 7. Elif Cantürk dedi ki:

  Bu nasıl bir haber ..Ne bekliyorsunuz..çözüm ne? Siteleri,sokakları işgal ediyorlar..alınsın, toplansın, zehirlensin öldürülsün ! Bu mudur ? Ölüm yasasını destekleyen bir haber yapıyorsunuz.Bu hayvanları salanlar cezalandırılmalı ..yasa değiştirilmeli güvene alınması korunması gereken canlar bunlar. Terk edip gidenlere inat merhametiyle onlara kucak açan besleyen insanlara teşekkür borçluyuz..Çok yazık !!!

 8. Neslihan aydos dedi ki:

  Bodrum’un tüm sorunlarına değinip sırayı ağzı dili olmayan sokak hayvanlarına getirdiğiniz için büyük tebrikler size! Yaptığınız büyük gazetecilik!! Özellikle yürürlükte olan hayvan koruma kanunu uygulamayıp, sokaktaki hayvanların bakım sorumluğunu bir avuç gönüllüye yıkan belediyeden de hiç bahsetmemeniz filan çok yerinde olmuş. Yarın o hayvanlar birden ortadan kaldırılsa, ne ölüsü ne dirisi bulunsa, siz yaptığınız bu haberden övünecek misiniz ?

 9. Anıl Ürer dedi ki:

  Bu haberi yaparken hiç mi vicdanınız yok bu dünya sadece insanlara mı ait onların yaşam hakkı yok mu zaten hayvanlara zulmü engellemek için bir elin parmağını geçmiyoruz böyle saçma haberlerle kimseyi havaya sokmayın asıl oturup bu haberleri yapmak için zaman harcamak ne kadar boş ve gereksiz iş olmuş onun yerine kapınızın önünde iki can faydalansın diye su kabı koyun sevap işlemiş olursunuz hem

 10. Elif Cantürk dedi ki:

  Bu nasıl bir haber ..nasıl bir başlık ! Ne bekliyorsunuz..çözüm ne? siteleri,sokakları işgal ediyorlar..alınsın, toplansın, zehirlensin öldürülsün ! Bu mudur ? Yaptıgınız bu haberle ölüm yasasını destekliyorsunuz. Esas malum yasa değiştirilmeli,iyileştirilmeli.Bu hayvanları sahiplenip,terk edenler,işkence edenler cezalandırılmalı.Karnını doyuran,bakan,kollayan merhamet sahibi,vicdan sahibi insanların sayısı çoğalmalı.İyi ki varlar !!!!

 11. mrv dedi ki:

  Bune rezil bir başlıktır ? Allah’ın yarattığına ne hakla ”kalabalık” gözüyle bakıyorsunuz ? O her boşluğa yaptığınız gereksiz beton yığınları asıl insanların ve hayvanların yaşam alanlarını işgal ediyor !

 12. Köpük Balım dedi ki:

  Hayvansever avukat ha! gülesim geldi nedense… Başıboş sokak hayvanları mı işgale tti yoksa biz insanlar mı onların yaşam alanlarını işgal ettik. Rahat bırakın şu hayvanları.. Çözüm arayın oturun o hayvan besleyen insanlarla iki dakka sohbet edin birlikte çözüm arayışına girişin. Avukat hanımcığada söyleyecek çok şey varda.. şimdi bizide dava eder hanımcık..

 13. Lale Edis dedi ki:

  bu nasıl bır haberdır ya nerede yasıyacaklar o sıtelerı ıskal eden gerızekalılar yuzunden heryer betonerme oldu yasıyacak alan mı bıraktınız sokaktakı canlara bırde boyle bır olayı tastıkler gıbı haberını yapmısınız

 14. selin çavuş dedi ki:

  Başı boş sokak hayvanları ne demek siz hayvanların doğal alanlarını işgal edin her yeri beton yapın sonra sokaklar sizin olsun. Pardon bu dünyada bir tek sizin yaşam hakkınız var değil mi insanlık dışında bütün canlılar yok olsun ormanlar katledilsin hayvanlar katledilsin biz insanoğlu yaşasın bir tek. Ayrıca böyle bir haber yapmanızı da şiddetle kınıyorum çok yazık sizlere

 15. ilhan bey dedi ki:

  Sizin alışık olmayan turist dedikleriniz kesin Araplardır.bedevi kültüründen gelen insanlar deveden başka hayvan tanımayan.Avrupalı turistler dert etmez sokak hayvanını kendi ülkelerinde olmadığı için doğal karşılaralar.mama ve su odakları konulur ise restorant önlerinde pek gezmezler olası rahatsizliklarinda önüne geçmiş olursunuz.

 16. selcen ceritli dedi ki:

  yazıklar olsun şu haberi yaptınız ya hiçbişey denmez artık size ne demek yani ağzı var dili yok canlıları besledikleri için mi suçlular asıl hayvanların yaşam alanını daralttığınız için oluyor bütün bunlar hiç mi sevgi beslemiyorsunuz içinizde de böyle bir haber yapıyorsunuz nasıl büyüdünüz anlamadım ki yaşatmak görevimizdir ölüm yasasına da evet dersiniz siz yazıklar olsun şiddetle kınıyorum sizi…

 17. Seçil Derya Şınık dedi ki:

  Kedi ve köpeklerden canavar gibi bahsetmişler. Asıl bunları korkunç bir habermiş gibi yayınlayan insanların büyük terbiyesizliğidir bu! Bu tarz eylemlerde bulunanlar, hayvanlara zarar verenler.. Umarım ALLAHINIZDAN BULURSUNUZ! Onlar kadar kalbiniz bile yok!

 18. derya dedi ki:

  ben de başı boş ,boş beyinli insanlardan şikayetçiyim dünyayayı işgal ediyorlar

 19. seda duygu şınık dedi ki:

  Doğal yaşam alanı dediğimiz Dünya’mızın kullanım hakkı insanların tekelinde değil,tüm canlılara ait.Onlardan şikayetçi olmak yerine hep beraber onlara sahip çıkıp,onlarla beraber yaşamayı öğrenmeliyiz bence.Onlardan daha akıllı ve güçlü olduğumuz için onları yok etme ya da izole etma hakkına sahip değiliz.Aksine onların kendileri için yapamadıklarını bizim onlar için yapmamız gerek.Lütfen düşünün!Onlar kendilerine bu şeklide davranmamızı isterler miydi acaba?

 20. sinem dedi ki:

  hem hayvanların yasam alanlarini katledelim hem de onlari istemeyelim yok yaa bu dünyaya hepimiz birlikte yasamak için geldik doganin dengesi bu isine gelmeyen kendine hayvansiz bir dünya kursun.

 21. Aysın Önen dedi ki:

  Haberiniz, içinde barındırdığı hatalar nedeniyle haberlikten çıkıp “maşa”ya dönüşmüş bir yazı.

  Her şeyden önce, Türkiye sınırları içinde hiçbir barınak yeri yok diye hayvanları sokağa salmaz. 5199 Sayılı Kanun gereği salmak zorunda olduğu için salar. Bu bilgiye ulaşamamış olmanız veya işinize gelmediği için bilgiyi saptırmanız kabul edilemez. Bu ifadenizden sonra, Bodrum’daki hayvanseverlerden barınağa giderek tespit yapmalarını ve içeride kanuni süresi aşılmış sağlıklı hayvan tutuluyorsa, belediye hakkında suç duyurusunda bulunmalarını bekliyoruz. Normal bir ülkede basından beklenen türden ifşalar.

  Ayrıca, haberinizin başlığında “başıboş” ifadesi kullanmanız, sonra altında sahipli hayvanlara yönelik düzenlemeleri saymanız tutarsızlık.

  Evet, tatil yörelerine sezon sonunda terk edilen hayvanlar konusunda haklısınız. Hepimizin yarası. Bizler de “bu cins insanlardan” sizin kadar, hatta sizden daha fazla rahatsızız. Fakat bununla mücadelenin yöntemi hayvanların toplu cinayetine yol açacak, komşular arasındaki husumeti körükleyecek haberler yapmak değil. Hele zaten kendini sokakta bulmuş veya belediye düzgün kısırlaştırma yapmadığı için sokağa doğmuş hayvanlara yaşam desteği vererek “insanlık” görevini yerine getiren insanları hedef göstermek hiç değil.

  Haberinizin ne gazetecilikte yeri var ne insanlıkta.

 22. ceyda bal dedi ki:

  Kediler de trafolarda orada burada… Ne kedi yahu.. kontrgerilla mübarekler herşeyin altından çıkıyorlar… sokakları işgal de etmişler bak bak bak… zaten kedileri ya sokaklar doğurur ya hayvanseverler… işini bilmez, bencillikten öteye gitmez insanoğlu hiç suçun yok…
  Bu gereksiz haberi yapan bir ulaş bakayım bize sana bir anlatalım istila ne kedi ne sokaklar ne?

 23. Hande Nurel dedi ki:

  Asıl insanlar hayvanların yaşam alanlarını işgal ediyorlar,onlara yaşayacak yer mi kaldı?Bu haberi yapanlar neyi amaçlıyorlar acaba?Zaten çoğu hayvan sever olmayan halkımızı kışkırtmak mı amacınız??Hayvanlara sahip çıkan bir avuç merhametli insan takdir edilmesi gerekirken böyle bir haber yapanları şiddetle KINIYORUM

 24. naz dedi ki:

  Bodrum Gündem ve hayvan haklarını hiçe sayarak davasını haklı göstermeye çalışan avukat hanımı kınayarak başlamak istiyorum …Sokaklar veya yeryüzünün herhangi bir yeri sadece insanlar yaşayacak hayvanlara yer yok anlayışı ile zaptedilemez..Yeryüzünde insan denilen canlı kendisinden farklı diğer canlıların yaşam haklarına asla müdahale edemez… Şu bilinmelidir ki yeryüzüne doğaya ve diğer canlılara zarar veren tek canlı türü insandır.. Sokak hayvanları insanlar onları sevmesede insanları seven ve onların yanında yaşamak barınmak isteyen çaresiz canlardır.. İnsanlar bu gibi olaylara tepki gösterip ille de benim haklarım diye yırtınacaklarına bu çaresiz canlara sahip çıkan bir avuç hayvanseveri destekleseler ve onlara yardımcı olsalar çok daha mutlu ve vicdanı rahat olarak yaşayacaklardır eminim… Unutulmasın ki hiç bir çaba hiç bir güç hayvanseverleri yıldıramayacaktır…. O çocuklar o canlar bizim…..

 25. hayal dedi ki:

  Sokak hayvanlarini gozardi etmeyelim onlarinda yasam haklarinin korunmasi icin calasalim ltf..herkesi dyarliliga davat ediyorum….

 26. Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu dedi ki:

  Sayfanızda yer alan yazıyı üzüntü içinde okudum. Ülkemizde var olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu yokmuşçasına yazılan yazıya karşı bilgilendirme yapma ihtiyacı hissettim.
  Öncelikle 5199 sayılı Kanun gereği; Madde 6 uyarınca; hayvanlar yerel belediyeler tarafından alınır, barınak/rehabilitasyon merkezinde aşılanır, kısırlaştırılır, kayıt altına alınıp, tekrar alındığı mahale bırakılır. Hayvanlar sokakta yaşama hakkına sahiptir.
  Eğer burada uygulanmakta ihmal edilen bir yasa var ise; o da yine 5199 sayılı Kanununun hayvanlarını terk edene ön gördüğü cezalara ilişkindir.
  Hayvan satışlarının bu kadar denetimsiz ve kolay olması, daha sonra da terk edilmelerine karşı hiç bir yaptırım uygulanmıyor olması, sokaktaki hayvan nüfusunu arttırmaktadır.
  İnsanoğlu, yeryüzünün sadece kendisine ait olduğu inancından vazgeçmeli, yaşadığı alanları bütün canlılarla paylaşmayı öğrenmelidir.
  Keşke sayın meslektaşım, bu şekilde bir dava açacağına, bu yaz yine muhtemel olacak hayvan satın alımları ve sonrasında terklerine karşı, Belediye Başkanlığı’na, bu yaz sezonunda evlerde bakılan her hayvanın sahibinin üstüne işlenmesi ve kayıt altına alınması ve terki halinde takibi ile cezalandırılması konusunda talepte bulunmuş olsaydı.
  Sokaktaki hayvanlar, hepimizin sorumluluğundadır.
  T.C. vatandaşları da, her kanuna uydukları gibi 5199 sayılı kanuna da uymakla yükümlüdür.
  İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Adına Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu

 27. Aslıhan dedi ki:

  Bu nasıl bir haber ? Bu hayvanları beslemeyelim de ölsünler mi ? Sanki kuduz olmuş hayvanlardan bahseder gibi tehlikeli ve rahatsız edici olarak söz etmişsiniz . Bir kap mama koyup kaç tane kedi geldiğini hesaplanmasıysa çok şaşırtıcı gerçekten. Keşke o mamayı sık sık koysanızda hayvanlar doysa.
  Kendi bütçesinden hayvanlara mama alıp onları besleyerek gösterdikleri iyi niyeti bu denli kötü gösteren bir haberi Bodrum Gündem ‘ e yakıştıramadım.

 28. Ceren Konuk dedi ki:

  Yurt dışındaki insanlar hayvanlara bizden daha alışık. Bu haberi yapan kişiyi kınıyorum. O canlılarıda Allah yarattı siz toplayıp uyutun diye değil. O zaman sokaktaki tinercileri başıboş yatanları da toplayın? İnsanlardan daha zararlı onlar. Hayvanlara zarar veren herkes inşallah aynı şeyin kat ve kat fazlası başına gelir. O avukatta inşallah aç kalır yerinden yurdundan olur

 29. ŞEYDA dedi ki:

  HANGİ AKIL SAĞLIĞI OLMAYN YAZMIŞ BUNU?

 30. Nehir dedi ki:

  Avukat hanım hayvanı bonfile olarak sevdiğinizi söylemek istediniz sanırım.anlayamadığım terkedilen bu hayvanlara emeği ve bütçesiyle sahip çıkan bu asil beyle nasıl bir sorununuz var? Medya aracılığıyla bize mesajınız nedir? Katliam mı.? Sizi kime şikayet edelim…?

 31. Ayca Ergeneman dedi ki:

  Bu haberi yazan Fatih Bozoglu ve yayinlayan Bodrum Gundem’in gazetecilik anlayisini esefle kiniyorum. Tam bir hayvan dusmaninin lensinden bakan, objektiviteyle hicbir ilgisi olmayan, yanlis bilgilerle dolu nefret kusan bu yazinin bir an evvel kaldirilmasini ve illa bu konuyla ilgili bir haber yayinlanacaksa hayvan haklari savunuculari ve hayvanlari besleyenlerin fikirlerinin de beyan edildigi objektif bir yaziyla degistirilmesini istiyorum.

 32. elmas dedi ki:

  seçmelerin yapıldığı yer yüzünü gideceğiniz yer olan çevirin cehenneme. dökün betonları doğaya sürün korkmadan masum canlılarına eziyet edin utanmadan onlara doyurmaya çalışan iyi insanlara savaş açın bende sizi allaha şikayet ediyorum.cehennemizin muhteşem olsun

 33. Ayşen Ertür dedi ki:

  haberinizin altında yer alan yorumlardan bir tanesinde bile avukat hanıma ve onun kalemşörü gibi haber(!) yazan muhabirinize hak veriyor mu? bu, aslında bir yorum değil, bir talep: yorumlardaki bilgilendirici açıklamaları okuyup, ne kadar yanlış bir haber yaptığınızı anladığınızı göstererek bir düzeltme yazısı yayınlamanızı bekliyorum. avukat hanımın kendisinden başka hiçbir canlının yaşam hakkına saygı göstermeyen tutumunu onaylamadığınızı ve eksik bilgi ile haber yaptığınız için okurlarınızdn özür dilediğinizi belirten bir yazı… gerekli bilgiler bilinçli okur yorumlarında mevcut.

 34. sümer bodur dedi ki:

  Hayvansever ? avukatı şiddetle kınıyorum,hayvanlar sokakların süsüdür,hiçbir canlının yaşam hakkı başka bir canlı tarafından yokedilemez,ben Güllük’te oturuyorum,Güllük halkı yüzlerce sokak kedisiyle beraber yaşıyor,balıkçılar,restoranlar ,yabancılar ve halk onları besliyor,köpeklerimizde var hiçkimse bu durumdan şikayetçi değil,bizim sokak hayvanlarımız asla insanlardan kaçmaz,heryerde olduğu gibi sadece bir sitenin birkaç sakini rutin olarak heryaz belediyeye şikayet eder ve bir sonuç alamaz,bizim barınağımız bir numaradır,orda kalbiyle çalışan hayvanseverler var,gelin ziyaret edin güzellikleri görün,sevgi herşeyi halleder,vicdanı olan herkes ,ağzı dili olmayan canlara merhamet eder,bu nasıl bir vicdan,zaten onların ömrü kısa,tabiat dengeyi sağlıyor,toplayıp uyutmak katil olmak demektir,lütfen biraz insaf,biraz vicdan

 35. mürvet dedi ki:

  ben yeryüzünde bu kadar zavallı insanların olduğuna bir türlü inanmıyorum.bir sevmeyi denese ,anlıyacak onun gibi insanların ne kadar boş şeylerle uğraştığını.zavallı ve sevgisiz insanlar size acıyorum.NE KADAR MAHSUN SEVGİLERDEN YOKSUNSUNUZ !!!!!!

 36. Yeşim GÜNGÖR dedi ki:

  Bunlardan çok var Bodrum’da….Hayvan sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın.
  Avukat olmanız şikayet ederek insanların yaşamlarınızı kısıtlamanız demek değildir.Siz gidin bir hayat kurtarın,hak savunun,suçluyu içeri atın…Acaba bu bayan bir hayvana tecavüz vakasına bakarmıydı?bir cana işkence davasına bakarmıydı?
  Ohhh ne ala ya hemen şikayet dava,,, ne olacak komşundan alacağın bir selam vereceğin bir selam…sizin gibiler yüzünden yaşayamaz , dolaşamaz,nefes alamaz olduk…benimde 2 köpeğim var.ama çevremdeki manyaklara rağmen onları ve diğerlerini yaşatmaya devam edeceğim.
  Bence siz kendinize başka bir ilgi alanı seçin…sevgiden yoksun olmak zor kardeşim ZORRRRR