enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Faaliyet Raporuna İyi Partiden Ret

Faaliyet Raporuna İyi Partiden Ret

Bodrum Belediyesi Faaliyet Raporuna İYİ Parti’den “RET” oyu verildi. İYİ Parti adına meclis üyesi Mehmet Onur Şahbaz faaliyet raporu ile ilgili konuşma yaptı.

Bodrum Gündem Haber

İYİ Parti adına meclis üyesi Mehmet Onur Şahbaz’ın yaptığı açıklama şu şekilde;

“Muhalefet Şerhi

Bodrum Belediye Meclisi’nin 07/04/2021 Tarihinde yapılacak Meclis Toplantı Gündeminin 29. Maddesinde yer verilen “5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi gereğince 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi” konusuna ilişkin olarak;

1-) Doğrudan Teminler Bakımından;

Bilindiği üzere; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2. Maddesinde; “Belediyelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri Kamu İhale Kanununa göre yapılacağı” düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 5. Maddesinin 3. fıkrası uyarınca; “Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.” Hükmü düzenlenmiştir. Bu anlamda; belediyelerin yapacağı mal ve hizmet alımlarında esas olan “temel ihale usulü” olup; doğrudan temin istisnai ve belli kurallara bağlı bir yol olarak belirlenmiştir.

Belirtilen hükümler doğrultusunda Faaliyet Raporunda yapmış olduğumuz incelemelerde; mal ve hizmet alımına ilişkin olarak ilgili Müdürlüklerce yapılan ihaleler listelenir iken mal ve hizmet alımına dair yapılan doğrudan teminlere hiç yer verilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Böylelikle Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporu Hakkında Yönetmelikte öngörülen “Sorumluluk İlkesi”, “Doğruluk ve Tarafsızlık ilkesi”, “Açıklık ilkesi”, “Tam Açıklama İlkesi” ve “Tutarlılık İlkesi”ne aykırı hareket edilmiştir.

Bununla birlikte; 2021/2 sayılı Bodrum Belediyesi Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Raporunun 15. Sayfasında “Bodrum Belediyesi’nin doğrudan temin yoluyla alımları dosyalardan rastgele seçilip birebir inceleme yoluyla bakıldığında limit rakam olan 97.008,00 TL’lik matrahın aşılmadığı, ancak yapılan incelemelerde aynı konu ile ilgili olarak aynı firmalardan birden çok doğrudan temin yöntemi ile mal veya hizmet alımı yapıldığı” komisyon üyelerinin tamamının imzasıyla tespit edilmiştir.

Belediyemiz bütçe giderlerinin %46’sını oluşturan mal ve hizmet giderleri önceden öngörülebilir nitelikteyken; aynı firmalardan yasal sınır olan 97.008,00 TL’lik matrahlara bölünmek suretiyle birden fazla kez doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alımı yapılmış olması, bu firmaların ve birim ücretlerin nasıl tespit edildiği hususunun belirsiz olması, ihale yönteminin sağladığı rekabet ortamından uzaklaşılarak aynı mal veya hizmetin çok daha fazla bir bedelle alınması ihtimalini yani kamu zararını doğuracağı düşüncesindeyiz.

2021/2 sayılı Meclis Denetim Komisyonu 2020 Yılı Raporu ve yukarıda yer verilen gerekçeler doğrultusunda; Faaliyet Raporunun “Giderler” kısmı içerisinde yer alan TÜM birimlerce mal ve hizmet alımına ilişkin olarak gerçekleştirilen doğrudan temin işlemlerinin TAMAMINI kabul etmediğimizi ve bu hususta aksi yönde herhangi bir bilgi içermeyen Faaliyet Raporunu da kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

2-)Personel Giderleri Ve Performans Bakımından;

1-) Faaliyet Raporunun 110. Sayfasında yer verilen Personel İstihdamı tablosunda; %20 orandaki personelin Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. personeli olduğu görülmektedir. Geçmiş dönem Sayıştay Raporlarında Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. üzerinden istihdam edilen personellerin Bodrum Belediyesinde görevlendirilmesi mevzuata aykırı bulunmuş ve bu hususun düzeltilmesi için bir önceki yönetim döneminde 60’a yakın Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. personelinin işine tazminatları da ödenmek suretiyle son verilerek Bodrum Belediyesine geçişi sağlanmıştı. Sayın Başkan göreve geldiği günden bu yana Sayıştay Raporlarında usule uygun bulunmayan  bir takım uygulamaları özellikle belediye taşınmazlarının kiralanması için ihale yoluna gidilmesinde gösterilen sert duruşu, Belediye Gıda A.Ş. üzerinden yeni personel alımı hususunda gösterememiş olduğu tespit edilmiştir. Bu husus, geçmiş Sayıştay Raporlarında usul ve yasaya aykırı bulunmuş olduğundan; 2020 yılı içerisinde varsa bu yolla yapılan personel alımını da kabul etmediğimizi belirtmek isteriz.

2-)  Faaliyet Raporunun 619. Sayfasında; 15.12.2020 tarihinde Özel Kalem Müdürlüğü’ne bir memur ataması yapıldığı belirtilmiştir. Özel Kalem Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda istisnai atamalar içerisinde düzenlenen ve kanunun aradığı özel şartlardan muaf olarak atama yapılabilen birimlerden olduğu yasa ile sabittir. 2019 yılından bu yana belediyemizde Özel Kalem Müdürlüğüne daha önce de iki personel atamasının yapıldığı ve bu personellerin kısa bir süre bu pozisyonda çalıştıktan sonra başka müdürlüklere geçirildiği gözetildiğinde; yasada istisnai olarak sayılan işbu kadro bakımından memuriyete atanmada tanınan kolaylığın istismar edildiği düşüncesindeyiz. Faaliyet Raporunu bu yönüyle de kabul etmiyoruz.

3-) Bodrum Belediyesi gerek belde belediyelerinin kapatılarak Bodrum Belediyesine bağlanması gerekse de hizmet alanının genişliği  nedeniyle özel nitelikli bir ilçedir. Nüfus artışı ile hizmet beklentisindeki artış birlikte değerlendirildiğinde; belediye içerisinde mevcut kadrolarda sürekli olarak görev değişikliği yapılması halihazırda mevcut personelin ehil olduğu konulardaki bilgi ve donanımından faydalanılamamasına neden olmakta ve bu durum hizmet kalitesine olumsuz etki etmektedir. Özellikle daha önce Bodrum’da hiç yaşamamış, bölgenin sorunlarını bir kenara bırakın mahallelerini dahi bilmeyen kişilere atamaların ve görevlendirmelerin yapılmasının başka şehirlerde ehil olsalar dahi bölgeyi bilmemeleri nedeniyle sahip oldukları bilgi Bodrum’a bir fayda sağlamadığı gibi; yeni atanan personelin yerel bilgi eksikliğini tamamlama noktasında halihazırdaki mevcut personelin iş yükünün artmasına, motivasyon düşüklüğüne ve yetersizlik duygusuna sebep olduğu aşikardır.

Bu nedenle; 2020 yılı boyunca atama veya nakil yoluyla Bodrumu tanımayan, sorunlarını bilmeyen, geçmişte belli bir süre Bodrum’da yaşamamış kişilerin görevlendirmeleri bakımından da; Bodrum Belediyesi’ne bir fayda sağlamayacağı, hizmetin hızlanmasına ve hizmet kalitesinin arttırılmasına katkı sağlamayacağı tam tersine başkaca şehirlerin uygulamalarının Bodrum’a empoze edilmesi sonucunda Bodrum’un korunması hedeflenen değerlerinden ve bütünlüğünden uzaklaşılacağı ve kamuya mali yük getireceği düşüncesindeyiz.

Nitekim belediyenin bir taraftan yeni memur veya personel ataması yanında farklı birimlerde ayrıca dışarıdan danışmanlık hizmetleri almaya devam etmesi Bodrum’a ve Bodrum’un sorunlarına vakıf olmayan personelin Bodrum’a bir faydası olmadığını çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Aksi durum söz konusu olsaydı, Belediyenin dışarıdan yapmış olduğu danışmanlık vs. hizmet alımlarına son vermesi gerekirdi ki; Faaliyet Raporunda dışarıdan danışmanlık alınmaya devam edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Faaliyet Raporunu bu yönüyle de kabul etmiyoruz.

Yukarıda yer verilen gerekçelerle; gündemin 29. Maddesinde yer verilen 2020 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin olarak “RET” oyu kullanılmıştır.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.